PRIVACY

Privacy verklaring

Laatste update op 19 april 2019

Omdat u groot belang hecht aan de bescherming van uw privacy, zet ABELOG NV zich in om uw Persoonsgegevens op een respectvolle en evenredige manier te behandelen.

Deze verklaring (Verklaring) informeert u over de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens en uw rechten, het bevat de volgende informatie:

1. Toepassingsgebied

Deze Verklaring beschrijft hoe wij omgaan met informatie die u direct of indirect identificeert (Persoonsgegevens) en de rechten die u heeft, in het bijzonder bij het gebruik van de site www.abelog.be (Site).

Deze Verklaring is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum. Ze is aan verandering onderhevig, en wij nodigen u dus uit om de inhoud ervan regelmatig te controleren. Elke belangrijke wijziging van het Charter zal meegedeeld worden of uitdrukkelijk worden vermeld op de startpagina van de Site.

Begrippen als "verwerking", "voor de verwerking verantwoordelijke", "verwerker", "betrokkene", "persoonsgegevens", enz. hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Het DGMP is beschikbaar op dit adres: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ABELOG NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in België, B-1190 Brussel, Koningslaan 184 ; ondernemingsnummer 0446.494.493.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op info@abelog.be

3. Doeleinden van de verwerking

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor specifieke doeleinden die verschillen afhankelijk van het type relatie dat ABELOG NV met u heeft.

Om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, bent u verplicht om ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de dienstverlening:

 • als Klant van ABELOG, de Persoonsgegevens die het mogelijk maken om een aankoop te doen op de Site ;
 • als u een leverancier bent, hebben wij bepaalde Persoonsgegevens over u nodig om onze contractuele relatie met u te kunnen beheren.

ABELOG verwerkt uw Persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

Als u een klant van ABELOG bent:

 • de verwerking van uw bestelling op de Site toe te laten, inclusief een eventuele retourzending of terugbetaling;
 • u op de hoogte houden van de ontwikkeling van de activiteiten en het productengamma van ABELOG.


Als u een leverancier bent:

 • met u communiceren
 • onze leveranciersrelatie beheren

Opmaak, uitvoering en beëindiging van onze contracten voor het leveren van producten en/of diensten

4. Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van uw Persoonsgegevens door ABELOG is gesteund op de volgende rechtsgronden:

a. Onze overeenkomst met u

In de meeste gevallen verwerken wij uw Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van ons contract met u, d.w.z. om uw bestelling op de Site uit te voeren.

Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, d.w.z. de gegevens die ons in staat stellen om met u te communiceren en de gekochte producten aan u te leveren.

b. Ons rechtmatig belang

In sommige gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken omdat wij daar een rechtmatig belang bij hebben.

Dit is met name het geval wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren of u informatie te verstrekken over onze producten buiten een door u geplaatste bestelling. In deze context zal ons rechtmatig belang bestaan in de voortzetting en ontwikkeling van onze commerciële activiteiten. Deze veronderstelling geldt ook voor "directe marketing", d.w.z. het gebruik van uw e-mailadres om u berichten over onze activiteiten te versturen, omdat u al klant van ons bent geweest. U kunt altijd bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke mededelingen (zie artikel 8 Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens).

c. Uw toestemming

In sommige gevallen kunt u ons uw uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich alleen abonneert op onze nieuwsbrief zonder een aankoop te doen op de Site. Zodra u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken.

5. Categorieën van Persoonsgegevens verwerkt door ABELOG

De categorieën van Persoonsgegevens die ABELOG over u verwerkt verschillen afhankelijk van het type relatie dat ABELOG met u heeft.

Klanten

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, fax en e-mail)
 • Informatie over de producten die wij u verkopen
 • Financiële informatie (aankoophistorie) en bankrekeningnummer (alleen in geval van terugbetaling)

>

Leveranciers

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, fax en e-mail)
 • Professionele informatie (bedrijf, titel/functie, afdeling, website)
 • Financiële en bancaire informatie (rekeningnummer, kredietverleden en andere financiële informatie)
 • Informatie die ons in staat stelt uw producten of diensten te ontvangen

Uw Persoonsgegevens worden altijd door u verstrekt, wanneer u een aankoop doet op de Site, of wanneer u zich abonneert op onze Nieuwsbrief.

6. Ontvangers van Persoonsgegevens en garantie in geval van overdracht naar derde landen

Voor de in artikel 3 beschreven doeleinden kunnen wij uw gegevens delen met derden (de "Ontvangers"):

 • Externe dienstverleners en in het bijzonder IT- en hostingproviders;
 • De dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de levering van uw bestelling.

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte.

Uw Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan zakelijke partners voor commerciële doeleinden.

7. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, te vervullen.

8. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Deze rechten kunnen rechtstreeks op de Site worden uitgeoefend.

a. Toegangsrecht

U hebt het recht om te weten of ABELOG uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, indien dit het geval is, om er toegang toe te krijgen en informatie over de verwerking ervan te verkrijgen.

b. Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te verbeteren indien deze onjuist zijn of aan te vullen indien deze onvolledig zijn.

c. Recht om te wissen

U hebt het recht om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen wanneer er geen reden meer is om ze te verwerken.

d. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, in welk geval wij dergelijke Persoonsgegevens alleen mogen bewaren met uitsluiting van elke andere vorm van verwerking.

e. Recht op verzet

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, hebt u het recht om in alle omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

f. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht deze op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die u voorafgaand aan de intrekking heeft gegeven.

g. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de GDPR en alle andere wetgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. U kunt contact met haar opnemen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be

9. Geschillenbeslechting

Deze verklaring wordt uitsluitend beheerst door de GDPR en de wetten die het omzetten in Belgisch recht, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook de andere regels van Belgisch recht, met uitsluiting van de wetgeving inzake wetsconflicten.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring dat niet in der minne kan worden opgelost, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

Promoties